Dr Ivan Kolarić

F I L O Z O F I J A

Učiteljski fakultet, Užice 1998, str. 307
ID=62875404; ISBN 86-80695-03-3

FILOZOFIJA prof. dr Ivana Kolarića je odvažna autorska sinteza, vremeplov mudroljublja od Taleta do Bodrijara - knjiga koja donosi "zlatne grane" ili kristale osmišljavanja celokupnog ljudskog roda: teorijsku filozofiju, filozofiju u praksi i filozofiju života. Jedinstvenost ovog izuzetnog mislila i učila filozofije sastoji se u tome što je pronadena prava mera, tako da i oni koji počinju da ulaze u carstvo filozofije (kao i oni koji su već dugo u tom carstvu duha), pronalaze izvrsno i nezaobilazno edukativno štivo. Kolarić je svojom Filozofijom ponudio izuzetnu paradigmu za projekat savremenog učila, dovršio knjigu koja se, donekle, može smatrati i njegovim životnim delom, ali i uputio najozbiljniji izazov potencijalnim autorima udžbenika filozofije, koji će (zbog svega što smo pobrojali), u užičkom izdanju imati dobar primer za ravnanje i standardizaciju kvaliteta. Najzad, nije bez značaja ni činjenica da je upravo dr Ivan Kolarić autor i prvog multimedijalnog CD-a iz filozofije u Jugoslaviji.

Delo čine poglavlja: I. Uvodenje u filozofiju (pojam i izvori filozofije, odnos prema drugim oblastima duha i filozofska sistematika); II. Antička filozofija (dosokratska, klasična helenska i helenističko-rimska filozofija); III. Hrišćanstvo i srednjovekovna filozofija (nastanak i razvitak, sholastika, vizantijska filozofija, svetosavlje); IV. Novovekovna filozofija (renesansa, empirizam, racionalizam, prosvetiteljstvo i klasična nemačka filozofija) i V. Savremena filozofija (voluntarizam i filozofije života, marksizam i kritička teorija društva, pragmatizam i pozitivizam, fenomenologija i filozofije egzistencije, postmoderna filozofija). Na kraju knjige je i Filozofsko-teološki pojmovnik (367 odrednica), obogaćen osnovnim pojmovima iz mitologije, religije i savremenih verskih sekti. Ukazujemo samo na nekoliko značajnih inovacija: (1) Savremen, sažet i popularan stil izlaganja, ali bez vulgarizacija i uprošćavanja; (2) Primerenost uzrastu i saznajnim sposobnostima maturanata, studenata i šire čitalačke publike; (3) Veliki broj kreativno odabranih kvalitetnih ilustracija, sa podsticajnim potpisima ispod njih; (4) Odgovarajući podnaslovi i pitanja za vežbanje i sistematizaciju znanja. U sadržajnom pogledu, namerno je veća pažnja posvećena: (a) Helenističko-rimskom periodu (zbog nekih upadljivih sličnosti sa položajem savremenog čoveka: relativizam, skepticizam i nihilizam); (b) Mitologiji i hrišćanskoj religiji, kako u tekstu tako i u filozofskom Pojmovniku (Studia humana & studia divina), zbog nezaobilaznosti tema iz filozofije religije za čoveka našeg doba; (v) Vizantijskoj filozofiji i svetosavlju, kao korenima i duhovnim vertikalama srpskog naroda - koje se prvi put obraduju u učilu iz filozofije na srpskom jeziku posle 1945. godine; (g) Marks i marksizam su obradeni prema helenskom principu mere; (d) Savremena filozofija je dijagnoza vremena u kome živimo, i zato je iscrpnije, i sa većim afinitetom obradena nego u dosadašnjim učilima Filozofije.

Filozofski sadržaji izloženi su sa zavidnim stručnim znanjem, širokom obaveštenošću o literaturi (112 referenci), preciznim sistematizovanjem grade, predanošću zadatku koji je autor sebi postavio, lepim i jasnim jezikom kojim je tekst napisan (nema mutnih termina i zapletenih rečenica). Rečenice suvirtuozno sačinjene, kao da su timovi stručnjaka brusili svaku sintaksičku konstrukciju. Dosledno je sproveden i postupak izlaganja: biografija filozofa, analitički prikaz njegovih dela, kritički osvrt. Autor je vešto kombinovao istorijsko-deskriptivnu metodu i problemski pristup.

Kolarićeva Filozofija, u velikoj meri inovira didaktičko-metodičku strukturu teksta. Ovo je prvo učilo filozofije, u srpskoj obrazovnoj praksi, koji obogaćuje filozofski tekst raznolikim likovnim ilustracijama (105 fotosa svetskih i 8 fotosa srpskih filozofa, kao i 27 drugih likovno-grafičkih ilustracija). Takva rešenja imaju u vidu poželjan vizuelni učinak u procesu učenja, objašnjenja, razumevanja, vrednovanja, dočitavanja i učitavanja i najtežih filozofema. Tekst je rasporeden na osnovni i pomoćni, glavni i sporedni. Značajne su i ostale metodološke i didaktičko-metodičke osobenosti ovog učila: navodenje izvornih filozofskih termina na starogrčkom, latinskom, nemačkom i engleskom jeziku; znalački kritički osvrti; pitanja i teme za razgovor; impresivna kreativnost u odabiru ilustracija i simbola pojedinih epoha; biografske i anegdotske crtice; stručne reference u fusnotama; sažet i instruktivan predgovor; lucidni i koncizni završni osvrt itd. Očigledno je da autor ne samo što dobro poznaje filozofiju, već ima i dara za izlaganje njene istorije. Kolarićeva Filozofija je istovremeno i udžbenik i priručnik, kao i filozofsko-stvaralačko delo. Jednom rečju, dragoceno štivo za sve one koji su željni dubinskih saznanja o sebi i svetu u kome živimo, jer vraća veru u vrednosti ljudskog života i osnažuje nadu u renesansu duhovnosti. Mada koristi sve relevantne filozofske metode, može se ipak reči da je autor pre svega hermeneutičar, jer se drži Diltajevog metodološkog načela (Prirodu objašnjavamo, a čoveka razumevamo) i konvertira poznatu latinsku (po kojoj je istorija učiteljica života) u stav da je život učitelj istorije. Svestan činjenice da savršena knjiga ne postoji (kao ni savršen čovek), on nas upućuje i na princip tolerancije srpskog naroda: Ko zna bolje široko mu polje!


Biografija
Kristali osmišljavanja (1996)
Sveti Sava Srpski – harizma i mit (1998)

Filozofska hrestomatija (2000)
Filozofsko-teološki leksikon (2000)